REGULAMIN

SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sklepu internetowego określa zasady sprzedaży abonamentów uprawniających do postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Częstochowie w strefie płatnego parkowania (SPP), za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://esklep.mzd.czest.pl/index.php prowadzony jest przez Miejski Zarząd Dróg  w Częstochowie,  z siedzibą przy ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa.

Rozdział II

Rodzaje abonamentów dostępnych w sklepie i wysokość opłat

 

§ 2

 

Za pośrednictwem sklepu Klient może zakupić na wskazany numer rejestracyjny następujące abonamenty:

a)      abonament postojowy jednodniowy – 21,00 zł 

b)      abonament postojowy tygodniowy – 100,00 zł 

c)      abonament postojowy miesięczny – 400,00 zł 

d)      abonament postojowy mieszkańca Częstochowy – 150,00 zł 

e)      abonament postojowy mieszkańca SPP – 90,00 zł 

f)       abonament postojowy osoby niepełnosprawnej – 60,00 zł 

Rozdział III

Rejestracja konta

 

§ 3

 

 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw wynikających z konieczności przeprowadzenia prac serwisowych.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż 2 dni robocze przed dniem rozpoczęciem obowiązywania abonamentów postojowych: mieszkańca Częstochowy i mieszkańca SPP. Zamówienia na abonament postojowy: jednodniowy, tygodniowy, miesięczny i osoby niepełnosprawnej można dokonać w dowolnym czasie, gdyż nie wymaga on weryfikacji.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie internetowej sklepu poprzez formularz rejestracyjny.Klient zobowiązany jest do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu, w tym zaznaczeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przy użyciu pola wyboru umieszczonego na stronie serwisu.
 4. Klienci, którzy posiadają konto na stronie internetowej sklepu https://esklep.mzd.czest.pl/index.php, przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji konta.

 

Rozdział IV

Warunki zakupu i zwrotu abonamentu postojowego

 

§ 4

 

 1. Aby dokonać zakupu abonamentu postojowego niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Zakup abonamentów postojowych: mieszkańca Częstochowy oraz mieszkańca SPP jest poprzedzony weryfikacją spełnienia przez Klienta warunków określonych w uchwale, która jest dostępna pod linkiem https://mzd-czestochowa.bip.net.pl/kategorie/52-strefa-platnego-parkowania w zakładce „Akty prawne”.
 3. W celu dokonania weryfikacji Klient zakupujący abonament postojowy mieszkańca Częstochowy i mieszkańca SPP zobowiązany jest w formularzu rejestracyjnym wskazać dodatkowo numer PESEL celem potwierdzenia miejsca zameldowania.
 4. Skany lub zdjęcia dokumentów wymaganych do zakupu abonamentu postojowego mieszkańca Częstochowy i abonamentu postojowego mieszkańca SPP:
  • umowa leasingu;
  • umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu;
  • umowa z pracodawcą wnioskodawcy o korzystanie z samochodu do celów prywatnych z której wynika fakt zatrudnienia na umowę o prace lub oświadczenie pracodawcy wnioskodawcy o korzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych i zatrudnienia na umowę o pracę;
  • inny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie pojazdu samochodowego.
 5. Każdy przesłany wniosek o zakup abonamentu postojowego mieszkańca Częstochowy i mieszkańca SPP zostanie zweryfikowany przez pracowników Wydziału Strefy Parkowania w terminie do 2 dni roboczych od daty jego zarejestrowania w systemie.
 6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, na konto wnioskodawcy w serwisie lub na wskazany przez niego adres e-mail zostanie przesłany link przekierowujący do płatności.
 7. W przypadku braku możliwości weryfikacji abonamentu postojowego w serwisie, Klient jest zobowiązany użyć innej dostępnej w SPP metody uiszczenia opłaty za postój. Brak możliwości wniesienia opłaty za abonament przy pomocy serwisu z jakichkolwiek przyczyn (w tym leżących po stronie MZD) nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za postój w Strefie.
 8. Po zweryfikowaniu dokumentów oraz wystawieniu abonamentu postojowego Klient otrzyma na założone konto użytkownika wystawiony abonament.  
 9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z nabyciem abonamentu postojowego. Wydanie abonamentu nastąpi po pozytywnej weryfikacji i opłaceniu abonamentu.

 

§ 5

 

 1. Po zalogowaniu się na swoim koncie, Klient wypełnia formularz zamówienia. W formularzu Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu, datę rozpoczęcia obowiązywania abonamentu, numer rejestracyjny pojazdu, na który ma zostać wystawiony abonament oraz w razie potrzeby dołączyć skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku pozytywnej weryfikacji Klient dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego typu abonamentu.
 3. W przypadku negatywnej weryfikacji, Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną o powodzie odmowy wydania abonamentu postojowego. Zamówienie jest anulowane i otrzymuje status „negatywnie zweryfikowany”. Klient powinien złożyć kolejne zamówienie i ponownie podłączyć wymagane dokumenty.
 4. Chęć otrzymania noty księgowej musi być zgłoszona przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia poprzez użycie pola wyboru o etykiecie „proszę o wystawienie noty księgowej”. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia noty księgowej. Nieuzupełnienie wszystkich danych uniemożliwi wystawienie noty księgowej. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i dokonaniu stosownej opłaty za abonament notę można pobrać w zakładce „dokumenty do pobrania". 
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres mailowy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta znajdującego się na stronie serwisu.

 

§ 6

 

 1. Abonament postojowy obowiązuje od momentu otrzymania go przez kupującego na konto klienta znajdujące się na stronie serwisu.
 2. Klient zgodnie z zapisami uchwały umieszcza stosowny abonament za przednią szybą wewnątrz pojazdu, tak aby był w pełni widoczny i czytelny dla pracowników kontrolujących opłacenie postoju pojazdu w SPP.
 3. Złożone zamówienie na zakup abonamentu pozytywnie zweryfikowanego zostanie anulowane, jeżeli:

a) wpłata za abonament zostanie dokonana na niewłaściwy numer rachunku bankowego,

b) wpłata nie nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 1. Klientowi nie przysługuje roszczenie w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer rachunku bankowego.

 

§ 7

 1. Zwrot abonamentu postojowego i opłat z tym związanych może nastąpić przed upływem terminu ich ważności na pisemny wniosek właściciela abonamentu lub osoby upoważnionej. Wniosek składa się  w siedzibie MZD.
 2. Właścicielowi abonamentu lub osobie upoważnionej zwraca się opłatę za pełne niewykorzystane miesiące licząc od dnia wpływu wniosku do siedziby MZD. Z dniem wpływu ww. wniosku abonament traci ważność.

 

Rozdział V

Reklamacje

 

§ 8

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usługi poprzez serwis można kierować przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie https://mzd.czest.pl/strefa-platnego-parkowania1/formularz-reklamacyjny,na adres zarządcy, tj. Miejski Zarząd Dróg ul. Legionów 54, 42-202 Częstochowa lub osobiście w siedzibie MZD.
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony na podany adres e-mail lub na adres do korespondencji wskazany w formularzu reklamacyjnym.

 

Rozdział VI

Kontakt

 

§ 9

 

Kontakt z pracownikami Wydziału Strefy Parkowania możliwy jest pod numerem telefonu 34 366-43-05 wew. 114 lub 110.

 

Rozdział VII

Formy płatności

 

§ 10

 

Opłatę za abonamenty można dokonać przelewem tradycyjnym lub poprzez płatności elektroniczne realizowane przez serwis Blue Media - natychmiastowy zakup abonamentu  za dodatkową opłatą:

Rodzaj płatności Wysokość pobieranej prowizji z procesowanych transakcji :
Kanał płatności

przelewy on-line (szybkie przelewy) 1,00 stała kwota prowizji w zł
BLIK  (system płatności mobilnych) 1,00 stała kwota prowizji w zł

 

Rozdział VIII

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

§ 11

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1 i 2 RODO − informujemy, że:

Administratorem danych osobowych w ramach strefy płatnego parkowania oraz Sklepu internetowego, gdzie można kupić abonamenty do strefy płatnego parkowania jest Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 52,  42-202 Częstochowa (dalej zwany: Administratorem danych).

Z Administratorem danych można się kontaktować poprzez adres poczty e-mail: mzd@mzd.czest.pl oraz telefonicznie: (34) 366-43-05. MZD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez adres poczty elektronicznej e-mail: iod@mzd.czest.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 

 • wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakimi są obowiązki określone w art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku nałożenia kary za brak wniesionej opłaty, w tym w ramach obowiązujących aktów prawa miejscowego;
 • prowadzenia rozliczeń z tytułu windykacji należności za nieuiszczenie opłaty za parkowanie;
 • realizacji - za zgodą użytkownika, funkcji automatycznego przedłużenia postoju za pośrednictwem aplikacji;
 • wydania kart parkingowych, abonamentów i identyfikatorów;
 • utworzenia konta w Sklepie internetowym;
 • wydania indywidualnego zezwolenia;
 • odpowiedzi na złożoną reklamację lub odwołanie.

 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in.: przedsiębiorstwom informatycznym, hostingowym, prawniczym,  audytorskim, przedsiębiorstwom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego MZD może zostać zobowiązany np. na podstawie przepisów prawa do udostępnienia danych osobowych organom publicznym. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zakupu abonamentu przechowuje się przez okres 6 lat (m.in. do celów księgowych).

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą lub osoba, w której imieniu jest dokonywany zakup abonamentu.

Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust. 3 lit b i/lub e);
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO przy czym: wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 tj. RODO, nie wpływa na obowiązek wniesienia: - opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;
 • do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały pobrane czyli do celów zawarcia umowy abonamentowej. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres elektroniczny poczty e-mail użytkownika, informacje nt. numeru IP użytkownika, który dokonuje zakupu w Sklepie elektronicznym, dane adresowe, PESEL, NIP, numer rejestracyjny pojazdu oraz inne potwierdzające spełnienie wymogów uchwały dla dostępnych w Sklepie internetowym usług, w tym inne dobrowolnie udostępnione w celu niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat za postój, m.in. ewidencyjne i kontrolne, [w przypadku pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL]. 

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie zawarcia umowy abonamentowej jest wymogiem umownym.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegać procesom profilowania.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 12

 

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 2. MZD ma prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów postojowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 3. MZD może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z nabycia usług dostępnych w serwisie, zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.
 4. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów będą rozpatrywane w oparciu o uchwałę i ogólnie obowiązujące przepisy prawa.